Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MRiPS KSMPS 02 – dane o osobach, rodzinie, świadczeniach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w kwartale do 31 maja 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 29 sierpnia 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 29 listopada 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Data opisu sytuacji. Data urodzenia. Dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym. Dochód osoby. Gospodarstwo domowe beneficjenta pomocy społecznej. Kod Elementu Struktury Organizacyjnej. Niepełnosprawność. Obszar zamieszkania. Odpłatność za świadczenie środowiskowej pomocy społecznej. Okres, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Opis sytuacji. Płeć. Powierzchnia gospodarstwa rolnego. Poziom wykształcenia. Przyczyna przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Stan cywilny. Stan zdrowia beneficjenta pomocy społecznej. Status na rynku pracy. Stopień pokrewieństwa. Świadczenia środowiskowej pomocy społecznej. Gospodarstwa domowe beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024