Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydatki na ochronę zdrowia
Pozycja grupowania:
ICHA-HP
Jednostka
miary
Wszyscy Dostawcy usług i dóbr w ochronie zdrowia
Szpitale
Stacjonarne zakłady opieki długoterminowej
Świadczeniodawcy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Świadczeniodawcy pomocniczych usług w ochronie zdrowia
Sprzedawcy detaliczni i inni dostawcy dóbr medycznych
Świadczeniodawcy profilaktycznych usług zdrowotnych
Podmioty koordynujące administrację i finansowanie ochrony zdrowia.
Pozostałe jednostki w ramach sektorów gospodarki
Zagranica
n.e.c. (Dostawcy usług i dóbr w ochronie zdrowia
Szpitale ogólne
Szpitale psychiatryczne
Szpitale specjalistyczne (inne niż psychitryczne)
Stacjonarne zakłady pielęgnacyjne
Zakłady psychiatryczne i zakłady odwykowe
Pozostałe zakłady opieki długoterminowej
Praktyka lekarska
Praktyka stomatologiczna
Pozostałe praktyki medyczne
Przychodnie, centra opieki ambulatoryjnej
Świadczeniodawcy w zakresie opieki domowej
Pogotowie ratunkowe i ratownictwo medyczne
Ośrodki diagnostyczne
Pozostali świadczeniodawcy pomocniczych usług w ochronie zdrowia
Apteki
Sprzedawcy detaliczni i pozostali dostawcy zaopatrzenia medycznego
Pozostali sprzedawcy i dostawcy dóbr farmaceutycznych i medycznych
Rządowe instytucje administracji w zakresie ochrony zdrowia
Administracja funduszy ubezpieczeń społecznych
Administracja prywatnych funduszy ubezpieczeń społecznych
Pozostałe instytucje administracji w zakresie ochrony zdrowia
Gospodarstwa domowe jako dostawcy zdrowotnej opieki domowej
Pozostałe instytucje i organizacje dla których ochrona zdrowia nie jest podstawowym celem działalności gospodarczej
Pozostałe instytucje n.e.c.