Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.08
2. Temat badania
Odpady
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Minister właściwy do spraw klimatu

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczącej charakterystyki ilościowej i jakościowej wytworzonych odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), w tym odpadów niebezpiecznych, oraz sposobów postępowania z tymi odpadami (gospodarowania odpadami); dostarczenie informacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi; zebranie informacji o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, pojazdach wycofanych z eksploatacji i odpadach z nich pochodzących, zużytych bateriach i zużytych akumulatorach, olejach odpadowych i zużytych oponach, o międzynarodowym obrocie odpadami. Prowadzenie badania ma także na celu realizację zobowiązań wynikających z prawa krajowego oraz UE, a także spełnienie potrzeb związanych z budową wskaźników strukturalnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 09.12.2002, str. 1, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030,
 • Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa – województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.

6. Zakres podmiotowy

Odpady. Podmioty gospodarki narodowej, wytwarzające w ciągu roku powyżej tysiąca ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), w tym odpadów niebezpiecznych, lub posiadające milion ton i więcej odpadów nagromadzonych; wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów; prowadzące działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzące działalność w zakresie recyklingu, procesu odzysku innego niż recykling oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; prowadzące stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; importujący i wytwórcy wprowadzający na rynek krajowy opakowania, baterie i akumulatory, oleje, opony, z których powstały odpady oraz działające w ich imieniu organizacje odzysku; eksportujące, importujące i przewożące przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Odpady komunalne, składowiska na których przetwarzane są odpady komunalne, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nielegalne wysypiska. Podmioty gospodarki narodowej zajmujące się zbieraniem odpadów komunalnych, odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przetwarzaniem odpadów komunalnych.

7. Zakres przedmiotowy

Odpady inne niż komunalne. Odpady komunalne. Transgraniczne przemieszczanie odpadów. Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi. Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Baterie i akumulatory. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pożary.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzone, poddane odzyskowi, unieszkodliwione, przekazane innym odbiorcom, magazynowane czasowo, nagromadzone (składowane) dotychczas na własnych składowiskach i w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym na hałdach, w stawach osadowych), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, miasta, uzdrowiska, rodzaje odpadów, PKD (sekcja, dział, grupa, klasa).
Niezrekultywowana powierzchnia własnych składowisk i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym hałd, stawów osadowych), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, PKD (sekcja, dział, grupa, klasa).
Zrekultywowana powierzchnia własnych składowisk i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym hałd, stawów osadowych), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, PKD (sekcja, dział, grupa, klasa).
Odpady selektywnie zebrane/odebrane od właścicieli nieruchomości, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, źródła pochodzenia odpadów komunalnych.
Podmioty zbierające/odbierające odpady komunalne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Instalacje odgazowywania czynnych składowisk, na których przetwarzane są odpady komunalne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, rodzaje instalacji odgazowywania.
Import, eksport i tranzyt odpadów, w przekrojach: kraj, kraj odbioru, kraj wysyłki.
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Liczba i powierzchnia czynnych składowisk, na których są przetwarzane odpady komunalne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Liczba i powierzchnia istniejących nielegalnych wysypisk oraz zlikwidowanych w ciągu roku, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Liczba i powierzchnia zamkniętych składowisk, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Powierzchnia zrekultywowana składowisk czynnych i zamkniętych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Odpady komunalne wytworzone, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Odpady komunalne zmieszane zebrane/odebrane od właścicieli nieruchomości, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, źródła pochodzenia odpadów komunalnych.
Odpady opakowaniowe, oleje odpadowe, zużyte opony, w przekrojach: kraj, województwo, rodzaj odpadu.
Odpady komunalne zebrane/odebrane skierowane do przetworzenia, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, metody końcowego przetwarzania odpadów komunalnych.
Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Kosze na śmieci, powierzchnia objęta utrzymaniem czystości i porządku, czas świadczenia usługi utrzymania czystości i porządku, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Pojazdy wycofane z eksploatacji, w przekrojach: kraj, rodzaj odpadu.
Baterie i akumulatory, w przekrojach: kraj, rodzaj odpadu.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w przekrojach: kraj, rodzaj odpadu.
Liczba pożarów składowisk odpadów, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Ochrona środowiska 2025” (listopad 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2025” (grudzień 2025),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2025” (lipiec 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2025” (grudzień 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2025” (grudzień 2025),
 • „Polska w liczbach 2025” (maj 2025),
 • „Regiony Polski 2025” (sierpień 2025).
Informacje sygnalne
 • „Ochrona środowiska w 2024 r.” (czerwiec 2025).
Internetowe bazy danych
 • Strateg – System Monitorowania Rozwoju – Środowisko (październik 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Stan i ochrona środowiska – Odpady komunalne (wrzesień 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Stan i ochrona środowiska – Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych) (lipiec 2025),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy – Środowisko – Stan i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami (wrzesień 2025),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Ochrona środowiska – Odpady (czerwiec 2026).