Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.27
2. Temat badania
Rachunki ochrony socjalnej: Satelitarny rachunek ochrony socjalnej, Europejski system zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wpływach, wydatkach na świadczenia społeczne oraz beneficjentach ochrony socjalnej w Polsce.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 458/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) (Dz. Urz. UE L 113 z 30.04.2007, str. 3),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do rozpoczęcia pełnego gromadzenia danych dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej (Dz. Urz. UE L 71 z 18.03.2011, str. 4),
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2015/29 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19 (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2015, str. 11),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1322/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, przesyłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury (Dz. Urz. UE L 294 z 13.11.2007, str. 5).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Systemy ochrony socjalnej, odrębne zbiory zasad regulujących przyznawanie świadczeń z tytułu ochrony socjalnej i ich finansowanie, zarządzane (lub wspierane) przez jedną lub więcej jednostek instytucjonalnych. Spełniają następujące warunki: umożliwiają sporządzenie oddzielnego rachunku wpływów i wydatków oraz są wyodrębnione w taki sposób, aby zapewniały ochronę przed pojedynczym ryzykiem lub zapewniały realizację określonej potrzeby i tym samym obejmowały jedną określoną grupę beneficjentów.

7. Zakres przedmiotowy

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ubezpieczenia społeczne, w tym dotyczące rolników. Roczne rachunki narodowe obejmujące rachunek produktów (w tym: produkt krajowy brutto, produkcja globalna, podatki od produktów pomniejszone o dotacje od produktów, zużycie pośrednie, akumulacja brutto, import towarów i usług, eksport towarów i usług), rachunki: produkcji, tworzenia dochodów, podziału pierwotnego dochodów, podziału wtórnego dochodów, wykorzystania dochodów i rachunek kapitałowy. Informacje o dochodach i wydatkach budżetu państwa, realizacja ustawy budżetowej, wynik budżetu, źródła finansowania deficytu. Bieżące wydatki na ochronę zdrowia, zestawione zgodnie z międzynarodową metodologią SHA2011.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.67.01 Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych,
1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa,
1.29.17 Rachunki Zdrowia: Narodowy Rachunek Zdrowia, Satelitarny Rachunek Zdrowia,
1.25.15 Świadczenia na rzecz rodziny,
1.67.14 Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych,
1.67.15 Rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych.
Inne źródła danych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa cz. 73 Tabela. Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym, NIK, Warszawa: Informacja o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, ZUS Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych; Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia, NFZ; Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZUS; Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego; Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Wykonanie budżetu państwa w części 37 – sprawiedliwość oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych, NIK; Wykonanie budżetu państwa w części 42 – sprawy wewnętrzne oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Raport NIK załącznik 1. Dochody budżetowe, NIK; Zbiór MRiPS-03. Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wydatki netto na świadczenia ochrony socjalnej, w przekrojach: kraj, systemy ochrony socjalnej, funkcje ochrony socjalnej, rodzaje świadczeń społecznych.
Beneficjenci świadczeń ochrony socjalnej, w przekrojach: kraj, płeć, systemy ochrony socjalnej, funkcje ochrony socjalnej, rodzaje świadczeń społecznych.
Wpływy do systemu ochrony socjalnej, w przekrojach: kraj, systemy ochrony socjalnej, funkcje ochrony socjalnej, rodzaje wpływów.
Wydatki brutto na świadczenia ochrony socjalnej, w przekrojach: kraj, systemy ochrony socjalnej, funkcje ochrony socjalnej, rodzaje świadczeń społecznych.
Opis jakościowy systemów i świadczeń ochrony socjalnej, w przekrojach: rodzaje świadczeń społecznych ochrony socjalnej – opis jakościowy, rodzaje systemów ochrony socjalnej – opis jakościowy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Ochrona socjalna (grudzień 2024).