Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.01
2. Temat badania
Oświata i wychowanie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących edukację przedszkolną, podstawową oraz ponadpodstawową dla dzieci i młodzieży, określenie warunków kształcenia i obserwacja przepływu dzieci i młodzieży przez system szkolny. Ponadto celem badania jest uzyskanie informacji o zakresie uzupełniania edukacji przez dorosłych w systemie szkolnym, dostarczenie informacji z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych, jak również uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkół i placówek oświatowych. Powyższe informacje służą m.in. do obliczania wskaźników związanych z obszarem kształcenia, wychowania i opieki.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 619),
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1663),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2170).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, str. 227, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (Dz. Urz. UE L 252 z 24.09.2013, str. 5),
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 ,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja samorządowa – powiat.

6. Zakres podmiotowy

Wychowankowie, uczniowie/słuchacze w szkołach i placówkach oświatowych, nauczyciele. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania), placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, formy opieki szkolnej i pozaszkolnej (domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne).

7. Zakres przedmiotowy

Wychowankowie placówek oświatowych. Uczniowie. Absolwenci. Wynagrodzenia. Wyniki egzaminów. Usługi edukacyjne. Fundusz rady rodziców. Dane bilansowe. Nakłady inwestycyjne. Cechy organizacyjno-prawne. Słuchacze. Pracujący. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Ustawiczne szkolenie zawodowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Edukacja przedszkolna, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe oraz policealne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), formy wychowania przedszkolnego, typy szkół, organy prowadzące.
Dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym objęte kształceniem specjalnym, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), formy wychowania przedszkolnego, płeć, wiek.
Uczniowie i absolwenci, w tym objęci kształceniem specjalnym, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), typy szkół, klasy, oddziały, wiek, płeć, rodzaj niepełnosprawności.
Nauczyciele w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), forma wychowania przedszkolnego, typy szkół, stopień awansu zawodowego, płeć, wiek.
Nauczyciele realizujący obowiązkowe zadania dydaktyczne - pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni (w przeliczeniu na etaty), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, charakter miejscowości (miasto/wieś), forma wychowania przedszkolnego, typy szkół, stopień awansu zawodowego, płeć, wiek.
Nauczanie języków obcych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół.
Nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego, w przekrojach: kraj, typy szkół, rodzaje języków mniejszości narodowych, etnicznych i języków regionalnych.
Współczynnik skolaryzacji, w przekrojach: kraj, województwa, typy szkół, rodzaj współczynnika (brutto/netto), grupy wieku.
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, przedmioty egzaminacyjne, liczba uczniów zdających egzamin, wyniki egzaminów.
Zdawalność egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, typy szkół, przedmioty egzaminacyjne, liczba osób zdających (które przystąpiły do egzaminów/zdały/nie zdały), wyniki egzaminów.
Poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, rodzaj niepełnosprawności, typy placówek opiekuńczo-wychowawczych (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).
Uczniowie korzystający z posiłków w szkołach dla dzieci i młodzieży, w przekrojach: kraj, województwa, typy szkół, rodzaje posiłków (pełnopłatne, dofinansowane, refundowane).
Wychowankowie objęci opieką nad dziećmi i młodzieżą, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, rodzaj niepełnosprawności, typy placówek opiekuńczo-wychowawczych (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).
Uczniowie korzystający z zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych, w przekrojach: kraj, województwa, charakter miejscowości (miasto/wieś), rodzaje zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne).
Uczniowie cudzoziemcy z wyszczególnieniem uczniów z Ukrainy, w przekrojach: kraj, województwa, kraj pochodzenia, typy szkół, płeć.
Uczniowie korzystający z internatów i burs, w przekrojach: kraj, województwa, typy szkół (podstawowe i ponadpodstawowe: ogólnokształcące i zawodowe).
Uczestnicy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje zajęć, typy placówek wychowania pozaszkolnego.
Uczniowie spełniający obowiązek szkolny, obowiązek nauki lub roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, w przekrojach: kraj, województwa, typy szkół.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2024/2025” (październik 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2025” (grudzień 2025),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2025” (lipiec 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2025” (grudzień 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2025” (grudzień 2025).
Informacje sygnalne
 • „Szkoły, uczniowie i nauczyciele w roku szkolnym 2024/2025 (wyniki wstępne)” (lipiec 2025).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza OECD – Edukacja (listopad 2025, wrzesień 2026, listopad 2026),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Edukacja i szkolenie (listopad 2025, wrzesień 2026, listopad 2026),
 • Bank Danych Lokalnych – Szkolnictwo (wrzesień 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Wychowanie przedszkolne (październik 2025),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy – Społeczeństwo – Edukacja – Oświata i wychowanie – Nauczyciele (grudzień 2025),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy – Społeczeństwo – Edukacja – Oświata i wychowanie – Placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze (grudzień 2025),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy – Społeczeństwo – Edukacja – Oświata i wychowanie – Uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w edukacji (grudzień 2025).