Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.05
2. Temat badania
Szkolnictwo wyższe i jego finanse
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności publicznych i niepublicznych uczelni oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie, liczbie studentów, absolwentów, uczestników studiów podyplomowych, uczestników kształcenia specjalistycznego, doktorantach, tytułach profesora, stopniach doktora habilitowanego i stopniach doktora, zatrudnieniu w uczelniach, a także o świadczeniach dla studentów. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na uzyskanie informacji o gospodarce finansowej uczelni.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa – powiat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • inny użytkownik,
 • instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki (pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci).

6. Zakres podmiotowy

Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzące studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie oraz instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

7. Zakres przedmiotowy

Usługi edukacyjne. Stypendia naukowe. Studenci. Kandydaci i przyjęci na studia. Domy i stołówki studenckie. Świadczenia dla uczących się. Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego. Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Finanse uczelni. Wynagrodzenia. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Nakłady inwestycyjne. Koszty pracy. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Zatrudnienie. Pracujący. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST). Absolwenci. Doktoranci i nadawane stopnie doktora. Zestawienia z wykonania budżetu państwa. Dane o ludności i rezydentach. Dane dotyczące przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowych zakładów budżetowych i działy klasyfikacji budżetowej. Wyniki budżetów JST. Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych,
1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego,
1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Uczelnie i ich filie, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, liczba, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Liczba osób pobierających stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich, w przekrojach: województwa, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Studenci otrzymujący stypendia, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: województwa, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Doktoranci, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, płeć, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dziedziny nauki i dziedzina sztuki.
Liczba studentów i absolwentów łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, powiaty, gminy.
Mobilność absolwentów, w przekrojach: kraj, płeć, poziom ISCED, studia odbywające się za granicą, cel wyjazdu.
Mobilność edukacyjna, w przekrojach: kraj, wiek, płeć, poziom studiów.
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w przekrojach: województwa, wymiar zatrudnienia, płeć, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, forma własności uczelni.
Formy świadczeń dla studentów, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendyści strony polskiej, stypendia fundowane, zapomogi, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Finanse uczelni – m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, źródła finansowania, nakłady inwestycyjne, w przekrojach: uczelnie publiczne i niepubliczne, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Formy świadczeń dla doktorantów, w przekrojach: województwa, stypendia fundowane, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Studenci i absolwenci studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, wiek, płeć, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, forma własności uczelni, grupy, podgrupy, nazwy i kierunki studiów, forma studiów, kontynenty i kraje obywatelstwa, rok studiów, uczelnie.
Liczba domów studenckich i miejsc, liczba stołówek studenckich, liczba zakwaterowanych studentów i doktorantów, łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Nauka języków obcych, liczba studentów uczących się języków obcych nowożytnych i innych w formie obowiązkowego lektoratu, w przekrojach: studenci uczący się jednego, dwóch, trzech i większej liczby języków obcych, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Liczba nadanych tytułów profesora, stopni doktora habilitowanego i stopni doktora, w przekrojach: dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, dziedzina sztuki i dyscypliny artystyczne, płeć, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Nauczyciele akademiccy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, stanowiska i grupy stanowisk nauczycieli akademickich, płeć, wymiar zatrudnienia, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, forma własności uczelni, tytuł profesora, stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki oraz tytuły zawodowe.
Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, rodzaj niepełnosprawności, płeć, grupy kierunków studiów, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, forma studiów.
Uczestnicy studiów podyplomowych, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, płeć, wiek, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podgrupy kierunków studiów.
Osoby, które uzyskały stopień doktora, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: województwa, forma kształcenia, typ instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, płeć, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, dziedzina sztuki i dyscypliny artystyczne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2025” (grudzień 2025),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2025” (lipiec 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2025” (grudzień 2025),
 • „Polska w liczbach 2025” (maj 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2025” (grudzień 2025),
 • „Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2024 r.” (październik 2025).
Informacje sygnalne
 • „Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2024/2025” (czerwiec 2025).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza OECD – Edukacja (listopad 2025, wrzesień 2026, listopad 2026),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Edukacja i szkolenie (listopad 2025, wrzesień 2026, listopad 2026),
 • Bank Danych Lokalnych – Szkolnictwo wyższe (październik 2025),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy – Społeczeństwo – Edukacja – Szkolnictwo wyższe (grudzień 2025).