Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.17
2. Temat badania
Statystyka strukturalna przedsiębiorstw niefinansowych i jednostek zależnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach działalności gospodarczej przedsiębiorstw, jej głównych cechach, strukturze rodzajowej i rozmieszczeniu terytorialnym, a także o strukturze aktywności przedsiębiorstw oraz o działalności w Polsce zagranicznych podmiotów zależnych, jak również jednostek działających za granicą zależnych od podmiotów krajowych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • NBP,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia celu badania, tj. dostarczenia informacji niezbędnych do obserwacji całej populacji przedsiębiorstw (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Zmienne osobowe są wykorzystywane do przygotowania wyników badania opracowywanych na potrzeby strukturalnej statystyki przedsiębiorstw.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa będące producentami rynkowymi, dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Nakłady inwestycyjne. Czas pracy. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Dane bilansowe. Cechy jednostek lokalnych. Pracujący.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dla jednostek dominujących najwyższego szczebla z siedzibą w Polsce będących producentami rynkowymi i ich krajowych jednostek zależnych będących producentami rynkowymi dane dotyczące: liczby jednostek, pracujących, obrotu, w przekrojach: rodzaje działalności dla wybranych poziomów i grupowań PKD.
Dla przedsiębiorstw niefinansowych będących producentami rynkowymi pod kontrolą zagraniczną dane dotyczące: wartości wytworzonych, kosztów wytworzenia, nakładów pracy i inwestycji, w przekrojach: wybrane kraje pochodzenia zagranicznych jednostek dominujących, rodzaje działalności dla wybranych poziomów i grupowań PKD.
Dla rynkowych podmiotów gospodarki narodowej liczba nowych rejestracji i upadłości, w przekrojach: rodzaje działalności (sekcje PKD).
Dla zagranicznych przedsiębiorstw będących producentami rynkowymi zależnych od przedsiębiorstw będących producentami rynkowymi i jednostkami dominującymi najwyższego szczebla z siedzibą w Polsce dane dotyczące: liczby jednostek, pracujących, obrotu, wynagrodzeń brutto, nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, w przekrojach: kraj siedziby zagranicznych jednostek zależnych, rodzaje działalności dla wybranych poziomów i grupowań PKD.
Dla przedsiębiorstw niefinansowych będących producentami rynkowymi dane dotyczące: wartości wytworzonych, kosztów wytworzenia, nakładów pracy, inwestycji i struktury aktywności, w przekrojach: jednostki terytorialne NUTS 2, rodzaje działalności dla wybranych poziomów i grupowań PKD, klasy wielkości przedsiębiorstw według pracujących, klasy wielkości obrotów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2020–2024” (czerwiec 2026).
Informacje sygnalne
 • „Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w 2024 r.” (sierpień 2026),
 • „Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 2024 r.” (maj 2024, sierpień 2024, listopad 2024, luty 2025).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyki strukturalne przedsiębiorstw – Statystyka inward FATS (sierpień 2026),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyki strukturalne przedsiębiorstw – Demografia przedsiębiorstw (wrzesień 2026),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyki strukturalne przedsiębiorstw – Przemysł, budownictwo, usługi i handel (czerwiec 2026),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyki strukturalne przedsiębiorstw – Statystyka outward FATS (grudzień 2026).