Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.11
2. Temat badania
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej oraz o regionalnym i lokalnym zróżnicowaniu w tym zakresie. Ponadto będzie prezentowana charakterystyka osób, gospodarstw domowych i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa – województwo,
  • administracja samorządowa – powiat,
  • administracja samorządowa – gmina, miasto,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Dane osobowe są podstawowe dla celu badania, jakim jest charakterystyka beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej oraz ich gospodarstw domowych i rodzin. Umożliwiają wielowymiarowe analizy badanych zbiorowości w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi beneficjentów, takimi jak wiek, wykształcenie, stan zdrowia, sytuacja rodzinna.

6. Zakres podmiotowy

Osoby rezydujące w Polsce w gospodarstwach domowych oraz bezdomne. Gospodarstwa domowe, rodziny.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Aktywność ekonomiczna. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Uczniowie. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Świadczenia z pomocy społecznej. Świadczenia na rzecz rodziny. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i świadczenia pozaubezpieczeniowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wiek, płeć, poziom wykształcenia, status na rynku pracy, główne źródło dochodu, stan zdrowia oraz informacje o niepełnosprawności osób wchodzących w skład gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej oraz osób bezdomnych, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Wielkość, typ i główne źródła utrzymania gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, przeciętny miesięczny dochód na osobę oraz rodzaje problemów stanowiących przyczynę przyznania pomocy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.
Rodzaj udzielonych świadczeń, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, rodzaj i forma świadczenia, przyczyna przyznania świadczenia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • „Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2024 r.” (październik 2025).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych – Ochrona zdrowia i opieka społeczna – Środowiskowa pomoc społeczna (październik 2025).