Archiwum — formularze sprawozdawcze

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader - koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.
Legenda:
Formularze elektroniczne - formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór formularza w XML Schema

Formularze sprawozdawcze na rok 2009

AK-B/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo
AK-H/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
AK-I/p (przemysł)
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje - przemysł
AK-I/p (budownictwo)
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje - budownictwo
AK-P/k
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
AK-P/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
AK-U/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi
 
AW-01
Statystyczna ankieta wyznaniowa
B-01
Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
B-02
Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
B-05
Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych
B-06
Meldunek o budownictwie mieszkaniowym
B-07
Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
B-08
Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę - oddanych do użytkowania
B-09
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
C-01
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług
C-01b
Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych
 
C-02-10
Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy "owoce" i "warzywa"), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
 
C-02-11
Notowania cen detalicznych owoców i warzyw
 
C-02-13
Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych
 
C-02-30
Notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych
 
C-02-40
Notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych
 
C-02-50
Notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych
 
C-02-91
Notowania cen detalicznych jednolitych w kraju
 
C-02-92
Notowania cen detalicznych towarów konsumpcyjnych zakupowanych przez internet
C-03
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych
C-04
Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach
C-05
Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym
(załącznik 1. Lista reprezentantów do badania cen w imporcie;
załącznik 2. Lista reprezentantów do badania cen w eksporcie)
C-06
Sprawozdanie o cenach producentów usług informatycznych
C-06RU
Sprawozdanie o cenach producentów usług rekrutacji i udostępniania pracowników
DG-1
Zał. do mel. DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
DG-1t
Meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w pdf)
 
DN-1
Karta statystyczna zawarcia małżeństwa
 
LUHC
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z dokumentu administracyjnego "Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka"
 
LZ
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z "Karty statystycznej do karty zgonu"
 
D-R1
Karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu
 
D-S1
Karta statystyczna dotycząca prawomocnego:
1. orzeczenia separacji
2. zniesienia separacji
 
DS-01
Sprawozdanie z przyjętych zamówień na towar o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw
 
DS-01a
Załącznik do sprawozdania DS-01
 
DS-01b
Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarem o znaczeniu strategicznym
DU-k
Sprawozdanie o usługach dostarczonych nierezydentom + Załącznik do sprawozdania DU-K o usługach dostarczonych nierezydentom
F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
Dodatkowa informacja
F-01/s
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych
F-01/TFI
Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
F-02
Statystyczne sprawozdanie finansowe
F-02/dk
Sprawozdanie o finansach instytucji kultury
F-03
Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
Instrukcja techniczna postępowania z aplikacją off-line F-03
FKT
Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej
G-01
Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów
G-02a
Sprawozdanie bilansowe nośników energii
G-02b
Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
G-02g
Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego
G-02o
Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych

G-03
Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii
G-04
Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin
Wykaz środków ochrony roślin do formularza G-04
G-06
Sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi
GP
Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw
H-01/k
Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
H-01a
Ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw
H-01g
Ankieta o sieci placówek gastronomicznych
H-01s
Ankieta o sprzedaży detalicznej i hurtowej
H-01w
Sprawozdanie o sieci handlowej
H-02n
Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów
H-02p
Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów
I-01
Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe
K-01
Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej
K-02
Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej
K-03
Sprawozdanie biblioteki publicznej
K-05
Sprawozdanie z działalności wystawienniczej
K-06
Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych
K-08
Sprawozdanie kina
KFT-1
Sprawozdanie z działalnoości klubu sportowego
KFT-2
Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego
KT-1
Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania
KT-1a
Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania

KZ
Sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym

KZZ
Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady

L-01
Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa

Zał. do dz. 1 i 2 L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa
L-01/a
Sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Zał. do dz. 1 i 2 L-01/a
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
L-02
Sprawozdanie o zadrzewieniach
L-03
Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)
Zał. do dz.1 i 2 L-03
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiacych własność osób fizycznych i prawnych
 
LOT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym
 
 
ŁP-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
 
 
ŁP-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych
 
 
ŁP-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji
 
 
ŁP-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską
 
 
ŁT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych
 
 
ŁT-1kk
Zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
 
ŁT-1kp
Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii stacjonarnej-łączach głównych
 
 
ŁT-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych
 
 
ŁT-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych
 
 
ŁT-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji
 
 
ŁT-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji
 
 
ŁT-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii stacjonarnej
 
 
ŁT-7
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej
 
 
ŁT-10
Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchomej publicznej sieci telefonicznej
M-03
Sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach oerodków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi
M-06
Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji
M-09
Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 
 
MT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra
NU-k
Sprawozdanie o usługach nabytych od nierezydentów
 
OB-01
Sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych
OS-1
Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
OS-3
Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń
OS-4
Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych
OS-5
Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
OS-6
Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
OS-7
Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu
Zał. nr 1 do OS-7
Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
Zał. nr 2 do OS-7
Załącznik nr 2 do działów 2 do 4 i 6 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
Zał. nr 3 do OS-7
Załącznik nr 3 do działów 5 i 7 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu

P-01
Sprawozdanie o produkcji

P-01 mutacja
Sprawozdanie o produkcji

P-02
Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
P-LS
Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej
 
 
PERN-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych

PK
Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych

PL 1
Panelowe badanie przedsiębiorstw
PL 2
Panelowe badanie przedsiębiorstw
 
 
PL-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym
PNT-01
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
PNT-01/s
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych
PNT-02
Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle
PNT-02/u
Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2006-2008
 
PP-1
Planowanie przestrzenne w gminie
PS-01
Sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej
PS-02
Sprawozdanie rodzin zastępczych
PS-03
Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
R-03
Sprawozdanie o zużyciu nawozów mineralnych i wapniowych
R-04
Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej
R-05
Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach
R-06
Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania
R-08
Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej
Zał. nr 1 do R-08
Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
R-09A
Sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (1 czerwca, 1 grudnia) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym
R-09B
Sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (31 marca, 31 lipca, 30 listopada) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym
R-09U
Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich
R-09W
Sprawozdanie o wylęgach drobiu
R-10
Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych
R-10
Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych
 
R-CT
Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
R-CzSR
Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich
 
R-KSRA
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (1 czerwca, 1 grudnia) oraz produkcji zwierzęcej
 
R-KSRB
Badanie pogłowia trzody chlewnej (31 marca, 31 lipca, 30 listopada) oraz produkcji żywca wieprzowego
 
R-r-oz
Badanie plonów zbóż ozimych
 
R-r-pw
Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych
 
R-r-z
Badanie plonów ziemniaków
 
R-r-zb
Badanie plonów zbóż
RF-01
Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
RRW-26
Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych (Sprawozdanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 
RRW-27
Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych (Sprawozdanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
S-10
Sprawozdanie o studiach wyższych
S-11
Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów
S-12
Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych
SG-01
Statystyka gminy: samorząd/transport
SG-01
Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska
SG-01
Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Zał. do SG-01 statystyka gminy
Załącznik do sprawozdania SG-01 część 3B Statystyka gminy
SG-01
Zał. do SG-01 środki trwałe
Statystyka gminy: środki trwałe + Załącznik do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy środki trwałe
 
SN-01
Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych
SOF-1
Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych

Strona dla organizacji wypełniających sprawozdanie SOF-1

SP
SP-3
SSI-01
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
SSI-02
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego
ST-P
Statystyka powiatu - samorząd/transport
ST-W
Statystyka województwa- samorząd/transport
T-02
Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności
 
T-03
Sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych
 
T-03r
Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach
T-04
Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym
T-06
Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
T-08
Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową
T-09
Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej
T-10
Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich


T-11/k
Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
T-11/u
Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej
 
TD-E
Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym
 
TK-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
 
 
TK-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym
 
 
TK-2a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
 
 
TK-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym
 
 
TK-3a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
 
 
TK-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego
 
 
TK-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej
 
 
TK-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym
 
 
TK-7
Zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych
 
 
TL-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC
 
 
TWS-1
Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań
Wykaz armatorów
Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
Wykaz inwestorów
Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do uzytkowania nowe budynki mieszkalne.
Z-02
Sprawozdanie o kosztach pracy
Z-03
Z-05
Badanie popytu na pracę

Badanie za 4 kwartał 2009 trwa do 12 stycznia 2010 roku i jest prowadzone w zbiorze formularzy za 2009 rok.
Z-06
Zał. do Z-06
Załącznik do Z-06 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Z-10
Sprawozdanie o warunkach pracy
Z-12
Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
Z-14
Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach
Z-KS
Z-KW
ZD-2
Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego
ZD-3
Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
ZD-4
Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego
ZD-5
Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego
ZD-6
Sprawozdanie żłobka
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe
Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim

- dla Kapitanatów: -dla Agentów: