Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.03
2. Temat badania
Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister Sprawiedliwości; Prokurator Krajowy; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przestępstwach stwierdzonych, wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw, o osobach pełnoletnich i nieletnich popełniających czyny zabronione oraz o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Przestępstwa stwierdzone, wymiar sprawiedliwości. Prawomocnie skazani.

7. Zakres przedmiotowy

Przestępstwa stwierdzone. Działalność prokuratury. Sądownictwo. Prawomocnie osądzeni. Nieletni i małoletni. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Więziennictwo. Komornicy. Notariat. Prawnicy. Wynagrodzenia. Pracujący.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przestępstwa stwierdzone przez prokuraturę w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w przekrojach: kraj.
Sposób zakończenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa stwierdzonych przez Policję i prokuraturę, w przekrojach: kraj.
Postępowania (wszczęte i zakończone) w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w przekrojach: kraj.
Działalność prokuratur (sprawy załatwione i do załatwienia), w przekrojach: jednostki organizacyjne prokuratury, rodzaje spraw.
Wynagrodzenia w prokuraturze i sądownictwie powszechnym, w przekrojach: zajmowane stanowisko.
Zatrudnieni w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych, prokuraturze, Służbie Więziennej, w przekrojach: kraj, zajmowane stanowisko.
Adopcje małoletnich, w przekrojach: kraj, wiek.
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, w przekrojach: kraj.
Liczba szkół i uczniów w placówkach dla nieletnich, w przekrojach: rodzaj placówki, typ szkoły.
Liczba placówek dla nieletnich, w przekrojach: rodzaj placówki.
Biblioteki w zakładach karnych, w przekrojach: kraj.
Liczba szkół i uczniów w zakładach karnych, w przekrojach: typ szkoły.
Ochrona zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przekrojach: kraj.
Liczba zakładów karnych i aresztów śledczych, w przekrojach: kraj.
Działalność notariuszy, w przekrojach: rodzaje aktów notarialnych.
Sprawy załatwione przez komorników, w przekrojach: rodzaje spraw.
Powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w przekrojach: rodzaj sądu.
Sprawy załatwione w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wojewódzkich sądach administracyjnych, w przekrojach: rodzaje spraw.
Sprawy do rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym, w przekrojach: rodzaje spraw.
Liczba adwokatów, aplikantów, zespołów adwokackich i radców prawnych, w przekrojach: kraj.
Krajowy Rejestr Sądowy, w przekrojach: sądy rejestrowe.
Sprawy rodzinne, w przekrojach: okręgi sądowe.
Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach karnych i o wykroczenia, w przekrojach: kraj.
Sprawy załatwione i do załatwienia w sądownictwie powszechnym, w przekrojach: rodzaj sądu, rodzaje spraw.
Jednostki sądownictwa powszechnego, w przekrojach: kraj.
Tymczasowo aresztowani i odbywający kary, w przekrojach: kraj.
Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary, w przekrojach: kraj, województwa.
Małoletni przysposobieni na podstawie orzeczenia sądu, w przekrojach: kraj, wiek.
Małoletni pod nadzorem sądów, w przekrojach: kraj.
Skazani warunkowo przedterminowo zwolnieni z odbywania kary pozbawienia wolności, w przekrojach: kraj.
Dorośli prawomocnie skazani, w przekrojach: kraj, wymiar kary, jednostka orzecznictwa, wymiar kary pozbawienia wolności, płeć, wiek.
Dorośli prawomocnie skazani, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj przestępstw.
Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty.
Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty.
Zatrudnieni w Policji, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj wykonywanej służby i korpusu, kraj, województwa, rodzaj wykonywanej służby i korpusu.
Nieletni, w przekrojach: kraj, wiek, płeć, rodzaje przestępstw, rodzaje orzeczonych środków wychowawczych, poprawczych i kar.
Postępowania przygotowawcze (wszczęte i zakończone) w sprawach o przestępstwa prowadzone przez: Straż Graniczną, organy Inspekcji Handlowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, Straż Leśną Lasów Państwowych, Państwową Straż Łowiecką, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2025” (grudzień 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2025” (grudzień 2025),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2025” (lipiec 2025).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości – Przestępstwa stwierdzone przez Policję (lipiec 2025),
 • Strateg – System Monitorowania Rozwoju – Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne (lipiec 2025),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza UNICEF – Wymiar sprawiedliwości dla dzieci (październik 2025),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza OECD – Regiony i miasta (Regionalne wskaźniki społeczne i środowiskowe, bezpieczeństwo regionalne) (wrzesień 2025).