Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.02
2. Temat badania
Pracujący w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o pracujących w gospodarce narodowej w Polsce. Badanie umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania pracujących oraz prezentowanie wyników w różnych przekrojach i agregacjach.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • odbiorcy indywidualni,
 • NBP,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • Sejm, Senat,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskanie i analiza danych jednostkowych osób ubezpieczonych z rejestrów administracyjnych pozwala na udostępnianie zagregowanych danych na temat pracujących w różnych przekrojach.

6. Zakres podmiotowy

Osoby ubezpieczone w ZUS lub KRUS z tytułu wykonywania pracy. Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opisanych w ust. 12 pkt 1–3 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Osoby, z którymi zawarto umowę-zlecenie lub umowę o dzieło, w przekrojach: sekcje PKD.
Zwolnienia z pracy, w przekrojach: kraj, województwa, sekcje PKD, sektory własności.
Przyjęcia do pracy, w przekrojach: kraj, województwa, sekcje PKD, sektory własności.
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, sekcje i działy PKD.
Pracujący w gospodarce narodowej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, płeć, wiek, grupy wieku, sektory i formy własności, status zatrudnienia, wielkość podmiotu, sekcje, działy i podklasy PKD.
Pracownicy najemni, w przekrojach: kraj, NUTS 2, wymiar czasu pracy, płeć, sekcje i działy PKD.
Pracujący w gospodarce narodowej emeryci i renciści, niepełnosprawni oraz cudzoziemcy, w przekrojach: kraj, NUTS 2, sektory własności, sekcje PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2025” (grudzień 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2025” (grudzień 2025),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2025” (lipiec 2025),
 • „Pracujący w gospodarce narodowej w 2024 r.” (październik 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2025” (grudzień 2025),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2024” (czerwiec 2024, wrzesień 2024, grudzień 2024, kwiecień 2025),
 • „Biuletyn statystyczny 2024” (luty 2024, marzec 2024, kwiecień 2024, maj 2024, czerwiec 2024, lipiec 2024, sierpień 2024, wrzesień 2024, październik 2024, listopad 2024, grudzień 2024, styczeń 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2025” (grudzień 2025),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2024” (luty 2024, marzec 2024, kwiecień 2024, maj 2024, czerwiec 2024, lipiec 2024, sierpień 2024, wrzesień 2024, październik 2024, listopad 2024, grudzień 2024, styczeń 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Pracy 2025” (grudzień 2025),
 • „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2024” (czerwiec 2024, wrzesień 2024, grudzień 2024, kwiecień 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2025” (grudzień 2025).
Termin słownie
 • Dane dotyczące pracujących w jednostkach powyżej 9 osób w publikacji „Biuletyn Statystyczny w 2024 r.” udostępniane są kwartalnie (dane wstępne i ostateczne) oraz rocznie.
Informacje sygnalne
 • „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2024 r.” (luty 2024, marzec 2024, kwiecień 2024, maj 2024, czerwiec 2024, lipiec 2024, sierpień 2024, wrzesień 2024, październik 2024, listopad 2024, grudzień 2024, styczeń 2025),
 • „Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w 2024 r.” (czerwiec 2024, lipiec 2024, sierpień 2024, wrzesień 2024, październik 2024, listopad 2024, grudzień 2024, styczeń 2025, luty 2025, marzec 2025, kwiecień 2025, maj 2025).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie wg PKD 2007 (listopad 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący według innego podziału niż PKD (listopad 2025),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy – Społeczeństwo – Rynek pracy – Pracujący (listopad 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (dane krótkookresowe) (marzec 2024, kwiecień 2024, maj 2024, czerwiec 2024, lipiec 2024, sierpień 2024, wrzesień 2024, październik 2024, listopad 2024, grudzień 2024, styczeń 2025, luty 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący i zatrudnieni w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób – Pracujący według PKD 2007 (listopad 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący i zatrudnieni w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób – Zatrudnieni według PKD 2007 (listopad 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Pracujący w sektorze przedsiębiorstw (dane krótkookresowe) (marzec 2024, kwiecień 2024, maj 2024, czerwiec 2024, lipiec 2024, sierpień 2024, wrzesień 2024, październik 2024, listopad 2024, grudzień 2024, styczeń 2025, luty 2025).
Dane niepublikowane
 • Eurostat – Employment, employees and self-employed by industry for ESA 2010 needs. (maj 2024, sierpień 2024, listopad 2024, luty 2025, grudzień 2025).