Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.10
2. Temat badania
Badanie finansów instytucji kultury
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez instytucje kultury oraz o stanie środków trwałych i nakładach na środki trwałe.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej : państwowe i samorządowe instytucje kultury mające osobowość prawną, bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 59, 90, 91 (z wyłączeniem parków narodowych).

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dotacje. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane z zakresu rachunku zysków i strat, nakładów na środki trwałe oraz na wartości niematerialne i prawne - kwartalnie, w przekrojach: formy prawn.
Dane z zakresu wyników bilansowych, rachunku zysków i strat oraz środków trwałych, nakładów na środki trwałe - rocznie, w przekrojach: formy prawn.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 r. (June 2019),
  • Wyniki finansowe instytucji kultury (dane wstępne) 2018 r. (September 2018, March 2019).