Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021
Zestawy danych z systemów informacyjnych

Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
GIOŚ PMŚ 12 dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych i sztucznych w powierzchniowej warstwie gleby Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 01 dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych substancji Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 02 dane dotyczące oszacowania emisji gazów cieplarnianych według metodologii IPCC Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBiZE-IOŚ PIB 03 dane dotyczące oszacowania emisji wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS SEO 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 01 dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/36/36L/37/38/39/40a) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 05 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 07 dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej: na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19-procentową stawką liniową Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BD-PIT 09 dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BOPP 01 dane dotyczące organizacji pożytku publicznego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS SIOZ 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI EMERYT 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 05 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SSRMZ 03 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 06 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI OP 01 dane o odbiorcach przemysłowych, o których mowa w art. 54 i art. 188a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 10 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Szczegółowy format przekazywanych danych
  •   rok PBSSP 2018
  •   rok PBSSP 2019