Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
WUG SI 02 - dane dotyczące szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane dotyczące gruntów przekształconych działalnością górniczą i szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wyższy Urząd Górniczy Raz w roku do 10 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021