Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2018
Zestawy danych z systemów informacyjnych

Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
ARIMR GR 01 dane dotyczące gospodarstw rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARIMR IRZ 01 dane dotyczące rejestru uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARIMR IRZ 02 dane dotyczące uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARIMR IRZ 03 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARIMR IRZ 04 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARIMR PROW02 OFSA-PROW ZSZIK GePaRd SFK 01 dane o złożonych wnioskach, zawartych umowach/wydanych decyzjach, zrealizowanych płatnościach wraz z dofinansowaniem UE w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARIMR SFK 01 dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy unijnych Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARiMR SFK 02 dane o wykorzystanych środkach z funduszy krajowych Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARIMR SFK 03 dane dotyczące zrealizowanych płatności w ramach jednolitych płatności obszarowych Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARIMR ZSZiK_IACS_SFK 01 dane dotyczące kwoty zrealizowanych płatności wraz z dofinansowaniem UE, liczby złożonych wniosków i powierzchni lub ilości deklarowanej w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności ONW Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARM SFK 01 dane o stanie zapasów i rezerw materiałowych Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Rezerw Materiałowych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARM SI 01 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Rezerw Materiałowych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ARP OW 01 dane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Szczegółowy format przekazywanych danych
BFG SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów Zestaw danych pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowy format przekazywanych danych
BFG SFK 02 dane w zakresie rachunku zysków i strat, wysokości opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych i z tytułu gwarancji depozytów Zestaw danych pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowy format przekazywanych danych
BFG SFK 03 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz stanów i przepływów w funduszach własnych Zestaw danych pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowy format przekazywanych danych
BFG SFK 04 dane dotyczące bilansu finansowo-księgowego Zestaw danych pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SFK 01 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw - wpływy i wydatki Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SFK 02 dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego SA Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SFK 03 dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dane bilansowe Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SFK 04 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
BGK SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-S ceny detaliczne towarów konsumpcyjnych z systemów informatycznych wybranych sieci handlowych Zestaw danych pochodzący z systemu sieci handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną na terenie kraju

Szczegółowy format przekazywanych danych
CPRDiP SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Szczegółowy format przekazywanych danych
CZSW CBDOPW Noe.NET 01 dane dotyczące tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom Zestaw danych pochodzący z systemu Centralny Zarząd Służby Więziennej

Szczegółowy format przekazywanych danych
GIF KRZ 01 dane dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Szczegółowy format przekazywanych danych
GIJHARS SI 01 dane dotyczące gospodarstw rolnych i powierzchni ekologicznych użytków rolnych, z certyfikatem i w okresie przestawiania Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Szczegółowy format przekazywanych danych
GITD TRANS-BIT 01 dane o podmiotach wraz z taborem posiadających licencje wspólnotowe dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
GPW IB 01 dane dotyczące obrotów w zakresie: rynek kasowy i terminowy, New Connect, Catalyst; indeksy giełdowe Zestaw danych pochodzący z systemu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGIK BDOT10 01 dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGIK ORTO 01 dane dotyczące ortofotomapy Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGIK PRG 02 dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGIK PRNG 01 dane dotyczące nazw geograficznych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK SI 01 dane dotyczące powierzchni gruntów komunalnych gmin i związków międzygminnych Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGIK ZZ 01 dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich Zestaw danych pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Szczegółowy format przekazywanych danych
IAS SCM 01 dane dotyczące nieruchomości Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
IM RO 01 dane o przeniesieniu praw własności statków morskich dotyczące krajów spoza UE, rezydent/nierezydent Zestaw danych pochodzący z systemu Izba Morska

Szczegółowy format przekazywanych danych
IM RO 02 dane dotyczące przeniesienia praw własności statków morskich dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent Zestaw danych pochodzący z systemu Izba Morska

Szczegółowy format przekazywanych danych
IMIGW DM 02 dane meteorologiczne Zestaw danych pochodzący z systemu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Szczegółowy format przekazywanych danych
JIR SFK 01 dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej - Eurostatu Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA

Szczegółowy format przekazywanych danych
JST SI 01 dane dotyczące wpływów z dywidend oraz jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowy format przekazywanych danych
JST SI 02 dane dotyczące podpisanych przez jst umów leasingu zwrotnego Zestaw danych pochodzący z systemu jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KFK SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Szczegółowy format przekazywanych danych
KGSG CBD SF 01 dane dotyczące ruchu na granicach Polski Zestaw danych pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF ESPI 01 dane w zakresie: wykaz funduszy inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych; kopie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych portfeli papierów wartościowych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF ESPI 02 dane ze sprawozdawczości finansowej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF EST 01 dane dotyczące Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SISFDM 01 dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SIUKNF 01 dane dotyczące banków komercyjnych, banków prowadzących działalność powierniczą i maklerską Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 02 dane dotyczące ilorazu wartości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach i liczby członków otwartego funduszu, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 03 dane dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz OFE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP 04 dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNP_SNU_ESPI 01 dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 03 dane z kwartalnych danych i informacji do celów nadzoru według linii biznesowych Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 04 dane dotyczące kosztów likwidacji szkód Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 05 dane dotyczące działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 06 dane dotyczące zmiany stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód na udziale własnym Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF SNU 08 dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału Zestaw danych pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KOBIZE-IOŚ PIB 05 dane dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR EGERIA 01 dane dotyczące środków UE przekazywanych na poszczególne instrumenty pomocy i prefinansowanych przez budżet państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
KOWR EGERIA 02 dane o środkach krajowych przekazywanych na poszczególne instrumenty pomocy i prefinansowanych przez budżet państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRRIT SIŚA 01 dane dotyczące środków abonamentowych przekazanych przez Telewizję Polską do oddziałów terenowych Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS CSFK 01 dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i Funduszu Motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS CSFK 02 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali KRUS Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS CSFK 03 dane dotyczące zbiorczego rocznego bilansu KRUS i funduszy przez nią zarządzanych Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER 01 dane dotyczące świadczeniobiorców oraz świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i w przekroju województw Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER 02 dane dotyczące struktury emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 01 dane dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń rolnych, zasiłków oraz jednorazowych odszkodowań powypadkowych Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 02 dane dotyczące wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych, świadczeń ogółem oraz świadczeń rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 04 dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, przypis składek na ubezpieczenie Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 05 dane dotyczące liczby ubezpieczonych na Funduszu Emerytalno-Rentowym, liczby i przeciętnej wysokości świadczeniobiorców, liczby i przeciętnej wysokości nowo przyznanych emerytur, długości okresu ubezpieczenia Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS FARMER_nSIU 06 dane w zakresie składki przypisanej na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rolników, wypłaty świadczeń, liczby ubezpieczonych rolników Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS nSIU 01 dane o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KRUS SEO 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
KSAP SFK 01 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Szczegółowy format przekazywanych danych
KSM SISz 01 dane dotyczące osób hospitalizowanych w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych Zestaw danych pochodzący z systemu komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę

Szczegółowy format przekazywanych danych
KSSIP ENOVA 01 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Szczegółowy format przekazywanych danych
MC AM 01 dane dotyczące aktów małżeństwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MC AU 01 dane dotyczące aktów urodzenia sporządzonych w danym miesiącu kalendarzowym Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MC AZ 01 dane dotyczące aktów zgonu Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MC CEPIK 01 dane dotyczące pojazdów nowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MC CEPIK 02 dane dotyczące pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i naczep zarejestrowanych na terytorium RP Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MC CEPIK 03 dane dotyczące samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych siodłowych i autobusów oraz przyczep i naczep do przewozu kontenerów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 02 dane o liczbie i cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 04 dane o liczbie i cechach osób zameldowanych na pobyt stały po przyjeździe z zagranicy Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MC PESEL 07 dane dotyczące osób wymeldowanych w związku z wyjazdem za granicę z zamiarem stałego pobytu Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
ME OEG 01 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Energii

Szczegółowy format przekazywanych danych
ME OEG 02 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Energii

Szczegółowy format przekazywanych danych
ME SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Energii

Szczegółowy format przekazywanych danych
MEN SIO 04 dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów, uczniów, absolwentów, nauczaniu języków obcych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego, uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, uczniów wymagających kształcenia specjalnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MEN SIO 05 dane dotyczące liczby dzieci w internatach i bursach, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym w szkołach i ośrodkach, zajęcia pozalekcyjne, placówki wychowania pozaszkolnego, stypendia i zasiłki, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF AES 01 dane ze zgłoszenia do procedury wywozu, procedury uszlachetniania biernego, powrotnego wywozu oraz korekt tych zgłoszeń Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF AIS 01 dane z importowych zgłoszeń celnych oraz korekt tych zgłoszeń Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BESTIA 02 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF BR 01 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF GH 01 dane o przychodach i wygranych w grach hazardowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF INTRASTAT 01 dane ze zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF KCS 01 dane o wybranych podmiotach, które podlegały czynnościom kontrolnym Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ŚRZ 01 dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF OMF 01 dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF OSC 01 dane z deklaracji statystycznych dotyczących odprawy scentralizowanej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF PJB 01 dane dotyczące bilansu jednostek budżetowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF PM 01 dane dotyczące pożyczek międzyrządowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN 01 dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na podstawie sprawozdań: Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN - kwestionariusz dotyczący długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych według podsektorów instytucjonalnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb 01 dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb 02 dane dotyczące przyrostu należności SP z tytułu wykupu odsetek, przychodów i rozchodów budżetu państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb 03 dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF Rb 04 dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SAE 01 dane dotyczące rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SIP-PIT_CIT 01 dane dotyczące wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SISJSFP 01 dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SISJSFP 02 dane dotyczące pożyczek Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SISJSFP 03 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SISJSFP_TREZOR 01 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27UE, Rb-28UE i Rb-28UE WPR Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF SK 01 dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 01 dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w zakresie planu i wykonania w szczegółowości klasyfikacji budżetowej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 05 dane dotyczące sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR 06 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27UE, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28UE, Rb-33, Rb-35, Rb-40 Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR_BESTIA 01 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF TREZOR_BESTIA 02 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40 Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF VAT 01 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF WPFJST 01 dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZD 01 dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZEFIR dane dotyczące importu samochodów używanych z obszaru UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZEFIR2 01 dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego ogółem Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZSFP 01 dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż Skarb Państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MF ZSFP_SISJSFP 01 dane dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie należności Skarbu Państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów

Szczegółowy format przekazywanych danych
MGMiŻŚ PO RYBY 01 dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020 Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MGMiŻŚ SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MGMiŻŚ SI 02 dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014-2020 Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MGMiŻŚ ZSR 01 dane o zakupie/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów spoza UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MGMiŻŚ ZSR 02 dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MI DJ 01 dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MIiR FKT 01 dane dotyczące Funduszu Kredytu Technologicznego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Szczegółowy format przekazywanych danych
MIiR KSI SIMIK 07-13 01 dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Szczegółowy format przekazywanych danych
MIiR KSI SIMIK 07-13 02 dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Szczegółowy format przekazywanych danych
MIiR KSI SIMIK 07-13_CST 01 dane dotyczące liczby oraz wartości projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (EFRR, EFS) i funduszu spójności Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Szczegółowy format przekazywanych danych
MKiDN SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
MŚ SJFP 01 dane dotyczące wykonania planu finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat parków narodowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska

Szczegółowy format przekazywanych danych
MNiSW ZSIoNiSW 07 dane dotyczące wykazu szkół wyższych i jednostek zamiejscowych oraz instytutów naukowych i badawczych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szczegółowy format przekazywanych danych
MNiSW ZSIoNiSW 08 dane dotyczące obsady kadrowej na poziomie szkół wyższych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szczegółowy format przekazywanych danych
MNiSW ZSIoNiSW 13 dane dotyczące planu rzeczowo-finansowego dla publicznych uczelni wyższych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON KRAB_ZWSI RON 01 dane dotyczące wydatków militarnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON KRAB_ZWSI RON 02 dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON OP 01 dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego MON Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ROMB_KRAB_EP 01 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON SI 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZOZ 01 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZOZ 02 dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku zysków i strat Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZOZ 03 dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MON ZOZ 04 dane dotyczące zbiorczego bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MPiT KUKE 01 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
MPiT KUKE 02 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
MPiT SID 01 dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe realizowane w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy ds. gospodarki Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
MRIRW CDRwB JDR 01 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szczegółowy format przekazywanych danych
MRIRW CDRwB JDR 02 dane ze sprawozdań z wykonania planu finansowego wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW PFJDR 01 dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szczegółowy format przekazywanych danych
MRIRW SFK ARiMR 01 dane dotyczące wypłat dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW SFK ARiMR 02 dane o wypłatach dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów Zestaw danych pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiRW SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szczegółowy format przekazywanych danych
MRIRW ZSRIR 01 dane dotyczące cen produktów rolnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPIPS KSMŚR 04 dane o świadczeniach rodzinnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPIPS SIOZ 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szczegółowy format przekazywanych danych
MS AN 01 dane o liczbie zawartych aktów notarialnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości

Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI EMERYT 01 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości

Szczegółowy format przekazywanych danych
MS SI EMERYT 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości

Szczegółowy format przekazywanych danych
MSIT SI 02 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 01 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 02 dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku zysków i strat Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 03 dane dotyczące rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 04 dane dotyczące zbiorczego bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA PSZOZ ZiSB 05 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA SI 01 dane dotyczące systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych podległych MSWiA Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA SI 02 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy format przekazywanych danych
MSZ WM 01 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju oraz międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek krajom trzecim lub podmiotom prywatnym Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SSRMZ 01 dane dotyczące przewidywanego wykonania planów finansowych z zakresu rachunku zysków i strat oraz bilansu, dla jednostek, których organem założycielskim lub nadzorującym są organy administracji rządowej, jednostki zaliczane do podsektora rządowego oraz jednostki samorządu terytorialnego Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SSRMZ 02 dane dotyczące samorządowych zakładów opieki zdrowotnej (przychodów, kosztów, wyniku) Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ SSRMZ 03 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ_CSIOZ RPWDL 01 dane dotyczące świadczeniodawców, zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP BaRN 01 dane dotyczące cen mieszkań, domów oraz gruntów budowlanych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP BIS 03 dane dotyczące: podaży pieniądza i czynników jego kreacji, kursów walut, stóp procentowych i ich statystyki Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP BIS_ZSK-KG 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 01 dane kwartalne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 07 dane dotyczące dochodów i transferów w ramach Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 08 dane dotyczące dochodów i transferów Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 09 dane dotyczące bilansu płatniczego - zestawienie o przychodach i rozchodach w podróżach zagranicznych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP PEGAZ 10 dane dotyczące bilansu płatniczego Polski Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SGW 02 dane dotyczące wartości wyemitowanych i rozdysponowanych złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich oraz złotych monet uncjowych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SIS 01 dane z formularzy według załącznika nr 6 uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SIS 03 dane dotyczące banków z formularzy według załącznika nr 6 uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP SIS_PEGAZ_BIS 01 dane do obliczenia i alokacji w rachunkach narodowych usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP ZSK-KG 02 dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski

Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ OP 01 dane dotyczące wybranych przypadków medycznych, wydatków oraz „quasi cen” usług opieki zdrowotnej w szpitalach Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 01 dane dotyczące realizacji planów finansowego i inwestycyjnego NFZ oraz przewidywanego ich wykonania, bilansu NFZ oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 02 dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z NFZ dla szpitali działających w formie spółek kapitałowych i instytutów badawczych Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 03 dane dotyczące wstępnych danych łącznych Centrali oraz oddziałów (przychodów, kosztów, wyniku) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 04 dane z rachunku zysków i strat dla terenowych oddziałów i centrali NFZ Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 05 dane dotyczące wybranych danych bilansowych NFZ Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SFK 06 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
NFZ SI 01 dane dotyczące świadczeniodawców, jednostek organizacyjnych (w ramach danego świadczeniodawcy), komórek organizacyjnych wykonujących świadczenie (w ramach jednostki danego świadczeniodawcy) Zestaw danych pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia

Szczegółowy format przekazywanych danych
OSW SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Szczegółowy format przekazywanych danych
PAN SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Polska Akademia Nauk

Szczegółowy format przekazywanych danych
PBUK SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz obowiązkowych wpłat zakładów ubezpieczeń Zestaw danych pochodzący z systemu Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Szczegółowy format przekazywanych danych
PCA SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Polskie Centrum Akredytacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SFK SOF-MP 01 dane dotyczące miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz przychodów i wpłat z tytułu obowiązkowych płatności na PFRON Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SODiR 03 dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczegółowy format przekazywanych danych
PFRON SODiR 04 dane dotyczące rolników Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczegółowy format przekazywanych danych
PGPM BPS 01 dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej podmiotów gospodarki narodowej dysponujących portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujących załadunku lub rozładunku statków w portach morskich Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty gospodarcze dysponujące portową bazą przeładunkowo składową i dokonujące załadunku lub rozładunku statków w portach morskich

Szczegółowy format przekazywanych danych
PGRP SI 01 zakres wielkości udziałów Skarbu Państwa w spółkach Zestaw danych pochodzący z systemu Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Szczegółowy format przekazywanych danych
PIP WP 01 dane o wypadkach przy pracy Zestaw danych pochodzący z systemu Państwowa Inspekcja Pracy

Szczegółowy format przekazywanych danych
PISF SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Polski Instytut Sztuki Filmowej

Szczegółowy format przekazywanych danych
PISM SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Zestaw danych pochodzący z systemu Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Szczegółowy format przekazywanych danych
PJIRS SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz uzyskanych dotacji Zestaw danych pochodzący z systemu pozostałe jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA

Szczegółowy format przekazywanych danych
PJIRS SFK 02 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz informacje o wysokości uzyskanych dotacji Zestaw danych pochodzący z systemu pozostałe jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA

Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
POT SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania; Zestaw danych pochodzący z systemu Polska Organizacja Turystyczna

Szczegółowy format przekazywanych danych
PPDG CJ 01 dane dotyczące cen jednolitych na terenie całego kraju lub jego części; Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ustalające ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego części

Szczegółowy format przekazywanych danych
PRSIE SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji; Zestaw danych pochodzący z systemu Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Szczegółowy format przekazywanych danych
PRW RW 01 dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegółowy format przekazywanych danych
PSEE EE 01 dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe; Zestaw danych pochodzący z systemu przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej

Szczegółowy format przekazywanych danych
PZL PL 01 dane o przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich; Zestaw danych pochodzący z systemu podmioty zarządzające lotniskami o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym

Szczegółowy format przekazywanych danych
RIO SI 01 dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych, będących aktywami jednostek samorządu terytorialnego; Zestaw danych pochodzący z systemu regionalne izby obrachunkowe

Szczegółowy format przekazywanych danych
RzF SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania; Zestaw danych pochodzący z systemu Biuro Rzecznika Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
RzF SI 01 dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez zakłady ubezpieczeń na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego, rozliczenia salda zaliczek zakładów krajowych i zagranicznych działających na terytorium RP w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw; Zestaw danych pochodzący z systemu Biuro Rzecznika Finansowego

Szczegółowy format przekazywanych danych
SO RiS 01 dane dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji; Zestaw danych pochodzący z systemu sądy okręgowe

Szczegółowy format przekazywanych danych
SPu RCiWN 01 dane dotyczące cen i wartości nieruchomości; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe

Szczegółowy format przekazywanych danych
SPu RCiWN 02 dane dotyczące cen i wartości nieruchomości; Zestaw danych pochodzący z systemu starostwa powiatowe

Szczegółowy format przekazywanych danych
SW SI EMERYT 01 dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego w służbie więziennej; Zestaw danych pochodzący z systemu Centralny Zarząd Służby Więziennej

Szczegółowy format przekazywanych danych
TDT SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania; Zestaw danych pochodzący z systemu Transportowy Dozór Techniczny

Szczegółowy format przekazywanych danych
UDT SFK 01 dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Dozoru Technicznego

Szczegółowy format przekazywanych danych
UFG SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat; Zestaw danych pochodzący z systemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowy format przekazywanych danych
UFG SFK 02 dane w zakresie rachunku zysków i strat; Zestaw danych pochodzący z systemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowy format przekazywanych danych
UG UN 01 dane dotyczące innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy gmin

Szczegółowy format przekazywanych danych
UKE RT 01 dane o abonentach telefonii ruchomej; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej

Szczegółowy format przekazywanych danych
UKE SFK 01 dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej

Szczegółowy format przekazywanych danych
ULC RCSP 01 dane o przeniesieniu prawa własności samolotów dotyczące krajów spoza UE, rezydent/nierezydent; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego

Szczegółowy format przekazywanych danych
ULC RCSP 02 dane dotyczące przeniesienia prawa własności samolotów dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego

Szczegółowy format przekazywanych danych
UM BPS 01 dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej urzędów morskich; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie

Szczegółowy format przekazywanych danych
UM PM 01 dane o nowych użytkownikach nabrzeży w portach morskich; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie

Szczegółowy format przekazywanych danych
UM SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie

Szczegółowy format przekazywanych danych
UM TM 01 dane o transporcie morskim; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy morskie

Szczegółowy format przekazywanych danych
URE SI PCBC 01 dane dotyczące paliw ciekłych i biopaliw ciekłych; Zestaw danych pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki

Szczegółowy format przekazywanych danych
USC RSC 01 dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
USC RSC 02 dane dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związek małżeński; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
USC RSC 03 dane dotyczące cech osoby zmarłej; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegółowy format przekazywanych danych
UW WJ 01 dane o zespołach ratownictwa medycznego, lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, centrach urazowych, izbach przyjęć, specjalistycznych oddziałach, centrach powiadamiania ratunkowego; Zestaw danych pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie

Szczegółowy format przekazywanych danych
WODR SFK 01 dane dotyczące przychodów, kosztów, wyników; Zestaw danych pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZER_MSWiA SI Emeryt 01 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZER_MSWiA SI Emeryt 02 dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego MSWiA; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZPM BPS 01 dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej zarządów portów morskich; Zestaw danych pochodzący z systemu zarządy portów morskich

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZR SI 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu; Zestaw danych pochodzący z systemu Zarządca Rozliczeń S.A.

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZU SI 01 dane dotyczące cen ubezpieczeń; Zestaw danych pochodzący z systemu zakłady ubezpieczeń świadczące usługi na terenie kraju

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-CRPS 01 dane dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-CRPS 02 dane dotyczące wyrejestrowanych płatników składek; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI-CRU 01 dane dotyczące ubezpieczonych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI 01 dane dotyczące przypisu składek na FUS, przypisu składek na Fundusz Pracy, przypisu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 02 dane o liczbie i kwocie jednorazowych odszkodowań wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 04 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i jednorazowych odszkodowań powypadkowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 05 dane dotyczące świadczeniobiorców i świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i województw; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 06 dane dotyczące wypłat i przeciętnej wysokości zasiłków oraz świadczeń rehabilitacyjnych i jednorazowych odszkodowań powypadkowych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 07 dane dotyczące struktury emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez ZUS, osób pobierających zasiłek macierzyński, przypisu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 09 dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 10 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_KSI-CRPS 01 dane dotyczące zatrudnionych na umowę o pracę, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób współpracujących oraz dotyczące liczby ubezpieczonych, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych więcej niż przez jednego płatnika; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_SAP ERP 01 dane dotyczące składek należnych OFE nieprzekazanych funduszom emerytalnym w danym roku, przekazanych OFE w danym roku, ale należnych w latach poprzednich, ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, FEP, FRD i ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS KSI_SAP ERP 02 dane dotyczące składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SAP ERP 01 dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów bilansowych FRD, Funduszu Emerytur Pomostowych (informacji z wykonania wybranych elementów planu finansowego), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach); Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SAP ERP 02 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali ZUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
ZUS SAP ERP 03 dane dotyczące wybranych danych bilansowych ZUS i FUS; Zestaw danych pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowy format przekazywanych danych
  •   rok PBSSP 2023
  •   rok PBSSP 2022
  •   rok PBSSP 2021
  •   rok PBSSP 2020
  •   rok PBSSP 2019
  •   rok PBSSP 2018