Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRUS nSIU 02 - dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w roku do 29 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Rodzaj prowadzonej działalności. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres do korespondencji. Adres zamieszkania. Imiona i nazwiska. Numer identyfikacji podatkowej. Numer PESEL. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.80.02 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021