Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF BD-PIT 02 - dane dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 10 września 2021 r. za rok podatkowy 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Płatnicy i podatnicy podatku dochodowego.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Numer identyfikacji podatkowej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.06 1.23.02 1.24.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021