Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MSWiA KZREWC 01 - dane o repatriacji do Polski
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców - centralny rejestr wniosków, decyzji i postanowień w sprawach repatriacji;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 30 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Migracje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021