Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PAA SI 02 - dane dotyczące radionuklidów w powietrzu atmosferycznym, promieniowania gamma, izotopów cezu i strontu w opadzie całkowitym, izotopów cezu w produktach żywnościowych i artykułach rolno-spożywczych, odpadów promieniotwórczych, użytkowników źródeł promieniowania jonizującego, aktywności beta powietrza i opadu całkowitego dla sztucznych radionuklidów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący promieniowania jonizującego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Agencja Atomistyki Raz w roku do 25 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Monitoring radiologiczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021