Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF BD-CIT 02 - dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 4 października 2021 r. za rok podatkowy 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek dochodowy od osób prawnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.06 1.61.05 1.61.17 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021