Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
JND PŁ 01 - dane dotyczące rocznego łowieckiego planu gospodarczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek naukowo-dydaktycznych oraz innych prowadzących ośrodki hodowli zwierzyny
Źródło danych:
System dotyczący planu łowieckiego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. za łowiecki rok gospodarczy 2020/2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Łowiectwo.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021