Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UPRP SI 01 - dane dotyczące liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz liczby udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych oraz udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby patentów europejskich, które uprawomocniły się na terytorium RP
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Patentowego RP
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Patentowy RP Raz w roku do 7 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Własność intelektualna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021