Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 01 - dane o beneficjentach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
System Teleinformatyczny SL2014;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w roku do 15 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Projekty współfinansowane ze środków UE. Zakres działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021