Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MKiŚ BDO 01 - dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
System BDO;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska Raz w roku do 30 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi. Odpady inne niż komunalne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady komunalne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021