Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NFOŚiGW KŚ 01 - dane dotyczące wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska i redystrybucji tych środków oraz gospodarowania tymi środkami, gospodarowania dochodami budżetu gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Raz w roku do 14 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021