Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KGSG SKGSG 03 - dane o obywatelach państw trzecich, wobec których wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium państwa członkowskiego oraz o obywatelach państw trzecich, którzy w wyniku decyzji faktycznie opuścili terytorium państwa członkowskiego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej
Źródło danych:
System Komendy Głównej Straży Granicznej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej Raz w roku do 30 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obywatelstwo, kraj urodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021