Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MRPiT KUKE 01 – dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 2 razy w roku do 10 marca 2021 r. za rok 2020 – dane wstępne, do 15 lipca 2021 r. za rok 2020 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Udzielone gwarancje ubezpieczeniowe. Zawarte ubezpieczenia kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Ubezpieczenia kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty powyżej 2 lat i więcej. Ubezpieczenia kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat. Stan zobowiązań Korporacji. Stan wyodrębnionego rachunku bankowego. Zawarte ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą. Wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskane regresy oraz szkody zgłoszone i niezlikwidowane
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021