Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MON SEW 01 - dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Źródło danych:
Sieciowy system ewidencji wojskowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej Raz w roku do 30 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021