Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
UG RMiZC 03 - dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów, w tym cudzoziemcach) zameldowanej na pobyt czasowy na terytorium RP pochodzące z rejestrów mieszkańców oraz dane o cudzoziemcach zameldowanych przed dniem 1 stycznia 2018 r. pochodzące z rejestrów zamieszkania cudzoziemców
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • rok
 • 31 grudnia
2 Dane adresowe i terytorialne Miejsce czasowego zameldowania w Polsce (składowe: Gmina, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Migracje Data początku zamierzonego pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
4 Migracje Data końca zamierzonego pobytu czasowego lub zgłoszenia wyjazdu / powrotu z pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
5 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
6 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 marca
 • 31 grudnia
7 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
8 Migracje Kraj pobytu stałego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
10 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna