Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GDDKiA SEDC 01 - dane dotyczące sieci drogowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Źródło danych:
Centralny system ewidencji drogowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2 razy w roku do 12 lipca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane wstępne, do 1 października 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sieć drogowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021