Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UM BDO 02 - dane dotyczące zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów marszałkowskich
Źródło danych:
System BDO urzędów marszałkowskich;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy marszałkowskie Raz w roku do 28 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021