Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP SI NBP 01 - dane dotyczące liczby placówek bankowych (wraz z centralami)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System informacyjny NBP zawierający dane pozyskiwane od banków na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1427) oraz załącznika nr 2 uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 30 lipca 2021 r. za rok 2020 - dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Sieć obsługi klienta banku.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021