Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
BFG SFK 02 – dane w zakresie rachunku zysków i strat, wysokości opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, wpłat na rzecz instytucji finansowych i z tytułu gwarancji depozytów oraz umorzeń należności z tytułu pożyczek
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego