Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MSWiA PSZOZ ZiSB 03 – dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 30 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Nazwa jednostki. Adres siedziby. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług). Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ. Zmiana stanu produktów. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Przychody z dotacji na działalność operacyjną. Strata brutto na działalności gospodarczej. Koszty działalności operacyjnej. Amortyzacja. Koszty zużycia materiałów i energii. Usługi obce. Podatki i opłaty. Wynagrodzenia (koszty działalności). Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Koszty działalności operacyjnej – pozostałe koszty rodzajowe. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody). Zysk ze sprzedaży. Pozostałe przychody operacyjne. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody). Dotacje. Inne przychody operacyjne. Pozostałe koszty operacyjne RZiS. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty). Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty). Inne koszty operacyjne. Zysk (strata) na działalności operacyjnej. Przychody finansowe. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody). Odsetki (przychody). Dywidendy i udziały w zyskach – RZiS. Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody). Inne przychody finansowe. Koszty finansowe. Odsetki (koszty). Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty). Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty). Inne koszty finansowe. Zysk brutto na działalności gospodarczej. Zysk (strata) brutto. Podatek dochodowy (księgowy). Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty). Zysk netto. Strata ze sprzedaży. Strata netto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021