Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
UW SIZAZ 01 - dane dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 28 kwietnia 2021 r. za II półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Popyt na pracę. Pracujący, w tym zatrudnieni. Zakłady aktywności zawodowej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021