Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
ZR SI 01 – dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe - od pozostałych jednostek - inne
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - inne rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Dane bilansowe Należności długoterminowe - od pozostałych jednostek
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatki dotyczące działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z tytułu odroczonych płatności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy i wydatki z tytułu wyroków sądowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy i wydatki z opłaty przejściowej i opłaty OZE
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy i wydatki z tytułu korekt rocznych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy i wydatki z tytułu korekt końcowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego