Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRiPS UŚA 02 - dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralna baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Mnisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Świadczenia na rzecz rodziny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021