Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
TKKF KF 01 - dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Źródło danych:
System informacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Raz w roku do 15 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność organizacji kultury fizycznej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021