Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF SNP 01 - dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat OFE i PTE, struktury portfeli inwestycyjnych OFE
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 1 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilans OFE. Bilans powszechnych towarzystw emerytalnych. Działalność OFE. Rachunek zysków i strat OFE. Rachunek zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych. Pracownicze plany kapitałowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.09 1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021