Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GDOŚ NATURA 01 - dane dotyczące obszarów Natura 2000
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Źródło danych:
Baza danych dotycząca obszarów Natura 2000;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Raz w roku do 29 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Formy ochrony przyrody.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021