Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP ZSK-KG 01 - dane dotyczące bilansu Narodowego Banku Polskiego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
Zintegrowany System Księgowy - Księga Główna;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 31 maja 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa NBP. Pasywa NBP.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021