Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
URE ŚPBR 01 - dane pochodzące ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Numer wpisu do rejestru wytwórców biogazy rolniczego Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
  • rok
4 Ciepło i energia elektryczna Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Miejscowość, ) Zmienna adresowa
  • rok
5 Ciepło i energia elektryczna Okres wytwarzania Zmienna określająca czas
  • rok
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Biogaz rolniczy wytworzony w instalacji odnawialnego źródła energii
  • MWh
Zmienna ilościowa
  • rok