Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF BD-PIT 08 - dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – PIT/BR
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 29 czerwca 2021 r. za rok 2020 - dane wstępne, do 1 października 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność badawcza i rozwojowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021