Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GIOŚ BDO 01 - dane dotyczące zużytego sprzętu, odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanego procesowi recyklingu, procesowi odzysku innemu niż recykling oraz unieszkodliwianiu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Źródło danych:
System BDO Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raz w roku do 30 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Baterie i akumulatory. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021