Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
CZSW CBDOPW Noe.NET 01 - dane dotyczące tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centralny Zarząd Służby Więziennej Raz w roku do 29 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sprawy inne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021