Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRRiT SIA 01 - dane dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący opłat abonamentowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Raz w roku do 20 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Krakowie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Abonenci radia i telewizji.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021