Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRiPS CAS WRiPZ 01 - dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralna Aplikacja Statystyczna - obszar Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Mnisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 4 maja 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wspieranie rodziny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021