Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KPRP SI 01 - dane dotyczące powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezydenta RP
Źródło danych:
System informacyjny Kancelarii Prezydenta RP;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Prezydenta RP Raz w roku do 18 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sądownictwo.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021