Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PKW SI 01 - dane dotyczące kandydatów i wyników wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej
Źródło danych:
System informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Komisja Wyborcza Raz w roku do 30 marca 2021 r. według stanu w dniu wyborów;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wybory i ich wyniki.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021