Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF BD-PIT RYCZAŁT 01 - dane dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów oraz karty podatkowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 1 października 2021 r. za rok podatkowy 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.06 1.61.17 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021